algemene voorwaarden

Huid met zorg hanteert onderstaande algemene voorwaarden:

1.      Algemeen

 1. In deze voorwaarden wordt onder “de huidtherapeut(en)” verstaan Huid met zorg, gevestigd aan de Castorweg 146, 7557KN te Hengelo (OV). De huidtherapeut(en) is/zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (“NVH”) en werkzaam conform de vigerende Beroepscode van de NVH, tevens staan de huidtherapeuten geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
 2. In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die de huidtherapeut opdracht geeft tot behandeling.
 3. In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
 4. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de huidtherapeut.
 5. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de huidtherapeut voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
 6. Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de huidtherapeut en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.
 7. De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.     Overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen de huidtherapeut en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de huidtherapeut tot al dan niet geneeskundige behandeling.
 2. De huidtherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3.     Toestemming

 1. De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan de huidtherapeut.
 2. De huidtherapeut kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigt.
 3. De cliënt verleent toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.
 4. De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de huidtherapeut om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de huidtherapeut.
 5. In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de huidtherapeut geen behandeling (meer) verrichten.

4.     Informatie

 1. De cliënt dient de huidtherapeut op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is

5.     Privacy

 1. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is van toepassing op de gegevens die de cliënt verstrekt aan de huidtherapeut. De huidtherapeut zal niet zonder voorafgaande toestemming van de cliënt gegevens verstrekken aan derden (uitgezonderd de verwijzer, stagiaire of medewerker). Lees ook onze privacyverklaring.

6.     Tarieven en zorgverzekering

 1. Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.
 2. De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

7.     Betaling

 1. Betaling van de geleverde producten/diensten vindt direct plaats middels pin of contante betaling.
 2. Indien de huidtherapeut de cliënt op rekening behandelt, zorgt de cliënt na ontvangst van de factuur van de huidtherapeut zorg voor volledige betaling binnen 14 dagen op de betrokken rekening van de huidtherapeut onder vermelding van het factuurnummer.
 3. Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
 4. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
 5. In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De huidtherapeut is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan, de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. De huidtherapeut is alsdan tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.
 6. Bij betalingsachterstand is de huidtherapeut bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
 7. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de huidtherapeut indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de huidtherapeut instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
 8. De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt of de huidtherapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

8.     Annulering

 1. In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur tevoren bij de huidtherapeut af te zeggen.
 2. Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan de huidtherapeut het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.
 3. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch 074 20 20 233 dan wel per e-mailbericht aan info@huidmetzorg.nl worden geannuleerd. De annulering wordt door de huidtherapeut geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mailbericht door de huidtherapeut wordt ontvangen.

9.     Aansprakelijkheid

 1. Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de huidtherapeut leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de huidtherapeut afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De huidtherapeut is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de huidtherapeut.

10.   Klachten

 1. In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door de huidtherapeut, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan de huidtherapeut. De huidtherapeut en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
 2. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Paramedici. Deze commissie zal eerst bemiddelen tussen de huidtherapeut en de cliënt. Kijk op onze website voor de klachtenprocedure.

11.     Nietigheid

 1. In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

12.    Toepasselijk recht

 1. Op de tussen de huidtherapeut en de cliënt gesloten overeenkomst en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.    Wijziging

 1. De huidtherapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 2. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

 

Download onze algemene voorwaarden als PDF:

Algemene voorwaarden – Huid met zorg

Plan een gratis intake bij de huidtherapeut!

Op een moment dat het jou uitkomt
Intake plannen

contact

Huid met Zorg B.V.
Castorweg 146
7557 KN Hengelo

T: 074 20 20 233
E: info@huidmetzorg.nl

© 2022 - Huid met zorg B.V. - Huidtherapeut en Schoonheidsspecialist in Hengelo